13/06/2019

Privacyverklaring

ALGEMEEN 

 1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van FELD ENTERTAINMENT, INC. (Feld; wij; ons/onze) (de Privacyverklaring). Deze Privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken van de gebruikers van onze websites (de Websites), alsmede van andere diensten zoals de verkoop van tickets voor onze shows en onze online acties (Acties) (tezamen: de Diensten). Wij verwerken uw gegevens zodat u gebruik kunt maken van deze Diensten.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Feld gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de EU Verordening 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)).

Wij raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen. 

 1. Opbouw Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring beschrijven wij per Dienst welke persoonsgegevens Feld van u verwerkt om deze specifieke Dienst te leveren en wat dit precies betekent. Deze Privacyverklaring bestaat uit een algemeen deel en een Diensten-deel. In het algemene deel geven wij onder andere informatie over wie uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn. In het Diensten-deel geven wij per Dienst aan onder andere op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken, voor hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en of wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte (de EER).

Onze Privacyverklaring is als volgt opgebouwd: 

ALGEMEEN

 1. Inleiding
 2. Opbouw Privacyverklaring
 3. Wijzigingen in de Privacyverklaring
 4. Wat zijn persoonsgegevens?
 5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 6. Links naar websites van derden
 7. Gebruik van onze Websites door kinderen
 8. Uw rechten en de uitoefening daarvan
 9. De overdracht van uw persoonsgegevens
 10. Klachten

DIENSTEN

WEBSITES

(a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
(b) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
(c) Op welke wettelijke grondslag baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?
(d) Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

ONLINE ACTIES 

(a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
(b) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
(c) Op welke wettelijke grondslag baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?
(d) Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

VERKOOP VAN TICKETS VOOR ONZE SHOWS

(a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen wij?
(b) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
(c) Op welke wettelijke grondslag baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?
(d) Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 1. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen, onder andere vanwege voortdurende veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie. Wij zullen u van belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring op de hoogte stellen. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen op de Websites worden geplaatst, samen met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. U kunt altijd onze Websites raadplegen voor de meest recente versie van deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: [@ 2019].

De laatste wijzigingen zijn aangebracht om de verwerkingsactiviteiten van Feld met betrekking tot de Websites te actualiseren en de informatievoorziening op de verschillende Websites op elkaar af te stemmen.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als persoon identificeren of ons in staat stellen u als persoon te identificeren (zoals uw naam, huisadres en telefoonnummer).

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

FELD ENTERTAINMENT, INC. is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring en/of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of via onze vertegenwoordiger in de EER, Paralimni B.V., per post op het volgende adres:

Paralimni B.V.
Pieter de Hoochstraat 18C
1071 EE Amsterdam
Ter attentie van: Klantenservice

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: [email protected].

 1. Links naar websites van derden

De Websites kunnen links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Feld. Wij geven die links uitsluitend om u van dienst te zijn, en de vermelding van een link op de Websites betekent niet dat Feld de inhoud van de gelinkte website onderschrijft. Als u via zo’n website van een derde persoonsgegevens verstrekt, zal uw transactie zich op de website van die derde (niet de Websites) voltrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen verzameld worden door die derde en onderworpen zijn aan diens privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop derden uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u met klem aan kennis te nemen van de privacyverklaring van die websites.

 1. Gebruik van onze Websites door kinderen 

De Websites van Feld zijn niet gericht op personen onder de zestien (16) jaar. Wij verzoeken kinderen dan ook ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Als u – als wettelijke vertegenwoordiger – erachter komt dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan Feld heeft verstrekt (bijvoorbeeld door een verkeerde leeftijd op te geven), vragen wij u contact met ons op te nemen via [email protected].

Indien Feld vaststelt dat zij persoonsgegevens heeft opgeslagen van een kind van onder de 16 zonder toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger, zal Feld die informatie onmiddellijk verwijderen.

In onze Gebruiksvoorwaarden is nadere informatie opgenomen over het gebruik van deze Website door minderjarigen.

 1. Uw rechten en de uitoefening daarvan

U hebt de volgende rechten die u op elk moment kunt uitoefenen:

  • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
  • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de gegevensverwerking.
  • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking door ons vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht hebt u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Indien u dit recht uitoefent, zullen wij daaraan gevolg geven en uw persoonsgegevens niet langer voor ‘direct marketing’ doeleinden verwerken.
  • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
   • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
   • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij u gegevens verwijderen;
   • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
   • u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie of het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Indien wij de gegevensverwerking beperken in overeenstemming met het voorgaande, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

  • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
   • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
   • u uw toestemming intrekt (alleen van toepassing indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
   • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die maken dat wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
   • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
   • wij de gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust op grond van het recht van de Europese Unie of een van haar Lidstaten.
  • U kunt ons verzoeken om u een kopie van de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde te verstrekken. U hebt dit recht alleen voor zover het gaat om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en die wij op basis van uw toestemming verwerken, of omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, dan wel noodzakelijk zijn om op uw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons maatregelen te nemen.

Indien wij uw gegevens op de wettelijke grondslag van toestemming verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de intrekking ervan.

Als u één of meer van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar: [email protected]. Wij zullen onverwijld op uw verzoek reageren, maar in elk geval binnen één maand. We behouden ons het recht voor deze periode met twee maanden te verlengen in overeenstemming met de AVG.

 1. De overdracht van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens als volgt:

  • Wij delen uw gegevens binnen de Feld-groep. Voor zover wij uw persoonsgegevens binnen de Feld-groep delen, zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens binnen alle bedrijven van de Feld-groep hetzelfde niveau van beveiliging krijgen.
  • Wij delen uw gegevens met bepaalde derden of overheidsinstanties, voor zover Feld daartoe verplicht is krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften, of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten of om onze rechten of belangen te behartigen of geldend te maken.
  • Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten, delen wij uw gegevens met externe dienstverleners die op instructie van en onder de verantwoordelijkheid van Feld handelen. Dergelijke externe dienstverleners worden aangemerkt als ’verwerkers’. Wij delen uw gegevens met de volgende categorieën van verwerkers:
   • Agentschappen;
   • Advertentieplatforms;
   • Aanbieders van marketing- en communicatiediensten; en
   • Promoters van onze shows.

In dergelijke gevallen blijven uw persoonsgegevens onder de zeggenschap van Feld. Deze externe dienstverleners zijn altijd onderworpen aan de schriftelijke instructies van Feld, waaronder bepaalde beveiligingsverplichtingen.

Wij hebben ervoor gekozen om geen lijst op te nemen met de namen van onze externe dienstverleners. Dit komt omdat wij een groot, wereldwijd opererend bedrijf zijn dat met een groot aantal externe dienstverleners werkt, variërend per land. Het opnemen van al deze dienstverleners in deze Privacyverklaring draagt niet bij aan de duidelijkheid hiervan. Wij wisselen ook regelmatig van leveranciers. Het zou voor ons dan ook een grote administratieve last zijn om een uitputtende lijst van externe dienstverleners bij te houden. Telkens wanneer wij een ontvanger zouden toevoegen of verwijderen, zouden wij u daarvan op de hoogte moeten stellen. Wij menen dat dit bezwaarlijk is voor u. Feld is daarom van mening dat het verschaffen van een lijst met categorieën van externe dienstverleners die uw persoonsgegevens ontvangen transparanter en gebruiksvriendelijker is dan het verschaffen van een lijst van alle dienstverleners uitgesplitst per land.

Wij slaan uw persoonsgegevens niet op buiten de EER en dragen deze niet over aan partijen buiten de EER.

 1. Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop Feld uw persoonsgegevens verwerkt of indien u wilt reageren op deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Uw klacht/reactie zal onderzocht worden en u zult uiterlijk binnen één maand na de afronding van het onderzoek een antwoord ontvangen (maar wij kunnen deze periode met twee maanden verlengen), tezamen met informatie over eventuele vervolgacties die naar aanleiding van uw klacht vereist zijn.

Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de wijze waarop Feld uw persoonsgegevens verwerkt, in het bijzonder in de Europese Lidstaat waar u woont of werkt, of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten is beschikbaar op deze website: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 

DIENSTEN

WEBSITES

(a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Contact
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via een van onze Websites. 

Cookies
Op onze Websites verzamelen en/of gebruiken wij persoonsgegevens door middel van tracking cookies, waaronder Google Analytics cookies. U kunt ons Cookiebeleid op de betreffende Website raadplegen voor meer informatie. Voor meer informatie over cookies in het algemeen, kunt u deze website bezoeken: http://www.allaboutcookies.org/.

Aanmeldingen en communicatie
Op sommige Websites kunt u zich registreren als Feld Entertainment VIP / Preferred Customer en aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als Feld Entertainment VIP / Preferred Customer kunt u profiteren van voordelen zoals kortingen op tickets voor evenementen georganiseerd door Feld en speciale aanbiedingen, en het laatste nieuws over evenementen georganiseerd door Feld. Om een Feld Entertainment VIP / Preferred Customer te worden moet u bepaalde gegevens verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, adres en woonplaats. Als u de gevraagde gegevens in de verplichte velden niet opgeeft, kunt u zich niet registreren.

(b) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij kunnen reageren op uw bericht of vraag. 

Cookies
U kunt ons Cookiebeleid op de betreffende Website raadplegen voor meer informatie. 

Aanmeldingen en communicatie
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het versturen van nieuwsbrieven met informatie over Feld en onze Diensten;
  • het op de hoogte houden van Feld Entertainment VIPs / Preferred Customers over toekomstige evenementen door Feld georganiseerd;
  • het bieden van speciale aanbiedingen en voordelen aan Feld Entertainment VIPs / Preferred Customers;
  • u op de hoogte stellen van nieuws/updates/waardevolle informatie over onze shows; en
  • het creëren van lookalike audiences voor marketingdoeleinden, waaronder het benaderen van doelgroepen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de shows en producten van Feld.

(c) Op welke wettelijke grondslag baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Contact
Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u ons een e-mail stuurt verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dit gerechtvaardigde belang is dat wij de mogelijkheid willen hebben om op uw bericht of vragen te reageren. Wij hebben onze gerechtvaardigde belangen afgewogen tegen uw belangen. Gezien het feit dat u contact met ons opneemt, menen wij dat uw belangen niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang om op uw bericht te kunnen reageren.

Cookies
U kunt ons Cookiebeleid op de betreffende Website raadplegen voor meer informatie.

Aanmeldingen
Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert als Feld Entertainment VIP / Preferred Customer verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Deze belangen (die wij zorgvuldig hebben afgewogen tegen uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden) zijn (i) dat wij onze Feld Entertainment VIPs / Preferred Customers exclusieve aanbiedingen en het laatste nieuws willen bieden, en (ii) onze shows onder de aandacht brengen bij vergelijkbare doelgroepen als onze huidige Feld Entertainment VIPs / Preferred Customers.

Communicatie

Persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw aanmelding voor de nieuwsbrief verwerken wij op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). 

(d) Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Hieronder geven wij per verwerking aan wat de bewaartermijn van uw gegevens is.

Contact
Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt verwijderen wij doorgaans na twee jaar, tenzij er omstandigheden zijn die vergen dat wij de gegevens langer bewaren (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of ter bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers). 

Cookies
De bewaartermijn hangt af van het soort cookie en de cookie-instellingen van uw browser. Informatie met betrekking tot de bewaartermijn van cookies is beschikbaar in uw browser. U kunt ons Cookiebeleid op de betreffende Website raadplegen voor meer informatie.

Aanmeldingen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en wij verwijderen uw gegevens op het moment dat deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven omschreven, tenzij er omstandigheden zijn die vergen dat wij uw gegevens langer bewaren (zoals wettelijke bewaarplichten of de bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers).

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd dat u Feld Entertainment VIP / Preferred Customer bent, totdat u aangeeft dat u niet langer Feld Entertainment VIP / Preferred Customer wenst te zijn. Eens in de vijf jaar verifiëren wij per e-mail of u nog steeds Feld Entertainment VIP / Preferred Customer wenst te zijn.

Communicatie
Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het moment waarop u aangeeft dat u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, of indien u langer dan vijf jaar geen Feld-nieuwsbrief hebt geopend.

ONLINE ACTIES

(a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan Acties, waaronder onze Disney on Ice-Acties.

(b) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • informeren over uw deelname;
  • faciliteren van de uitvoering van de betreffende Actie; en
  • opnemen van contact indien u wint.

U dient de regels van elke Actie waaraan u via de Website dan wel Facebook deelneemt zorgvuldig door te nemen, omdat deze regels belangrijke aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe Feld uw persoonsgegevens gebruikt in het kader van die specifieke Actie. Voor zover dergelijke regels in strijd zijn met deze Privacyverklaring, prefereren de specifieke regels van de Actie.  

(c) Op welke wettelijke grondslag baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij een wettelijke grondslag nodig. Persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw deelname aan onze Acties, verwerken wij op basis van het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een vereiste voor deelname aan de Acties. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan onze Acties. 

(d) Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan vier maanden na afloop van de Actie, tenzij er omstandigheden zijn die vergen dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren, zoals wettelijke bewaarplichten of de bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers, of als wij u persoonsgegevens ook voor een ander doel hebben verzameld en wij uw persoonsgegevens voor dat doel moeten bewaren (bijvoorbeeld als u zich ook voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld).

VERKOOP VAN TICKETS VOOR ONZE SHOWS

(a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u een ticket koopt voor een van onze shows. Wij krijgen uw persoonsgegevens van onze ticketpartners. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • organisatie;
  • geslacht;
  • adres;
  • land;
  • postcode;
  • of u kinderen hebt of niet; en
  • informatie over uw bestelling, namelijk: de datum van bestelling, de show waarvoor u tickets heeft besteld, de locatie van de show, de datum en tijd van de show, het aantal tickets, zitplaatsen, en of u al dan niet een familieticket heeft besteld.

(b) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • verstrekken van uw ticket; en
  • opnemen van contact met informatie over de show;

(c) Op welke wettelijke grondslag baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij een wettelijke grondslag nodig. Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw aankoop van tickets voor een van onze shows, verwerken wij op basis van het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst met ons aan te gaan. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen tickets voor onze shows kopen.

(d) Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan vijf jaar nadat u een ticket heeft gekocht, tenzij er omstandigheden zijn die vergen dat wij uw gegevens langer bewaren (zoals wettelijke bewaarplichten of de bescherming van onze rechten dan wel de rechten van onze werknemers).