Laatste herziening: 6 augustus 2014

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. RINGLING BROS.- BARNUM AND BAILEY INTERNATIONAL, INC. (Feldwijonsstelt deze website en alle aan de website gerelateerde diensten (gezamenlijk: de “Website“) beschikbaar op voorwaarde dat u zich houdt aan de in deze algemene voorwaarden beschreven gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden“). Toegang tot en gebruik van de Website door een bezoeker (“u”, “uw”) is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Het is belangrijk dat u de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig leest en begrijpt. 

Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrijpt en aanvaardt en dat u wettelijk gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten, en die bij die producten en diensten worden aangegeven (“Aanvullende Voorwaarden“). De Website kan ook deelnamereglementen kennen (“Reglementen“) voor bepaalde activiteiten en diensten, met inbegrip van, zonder beperking, prijsvragen en sweepstakes, spelletjes, ledenclubs en e-mail. Voor zover er strijdigheid bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en Aanvullende Voorwaarden voor de activiteit waaraan u kiest mee te werken, zullen de Aanvullende Voorwaarden gelden. Voor zover er strijdigheid bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de specifieke Reglementen voor de activiteit waaraan u kiest mee te werken, zullen de Gebruiksvoorwaarden gelden. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u een gebruiker van de Website bent, en in geval van beëindiging van enig lidmaatschap, dienst of component blijft u gebonden aan uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, Aanvullende Voorwaarden of Reglementen, met inbegrip van schadeloosstellingen, garanties en beperking van aansprakelijkheid. 

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde:

 • de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen;
 • de Website te wijzigen, met inbegrip van het verwijderen of beëindigen van (een deel van) de inhoud of een functionaliteit van de Website; of
 • alle tarieven en kosten voor het gebruik van deze Website te wijzigen, waarbij uw wettelijke rechten als consument niet aangetast worden.

Wijzigingen die wij doorvoeren, worden direct van kracht na een kennisgeving, die wij kunnen doen op wijzen waaronder, zonder beperking, het plaatsen van een herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden op de website. U kunt zien wanneer deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst gewijzigd zijn door te klikken op de vermelding “Laatste herziening” boven aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u na plaatsing van een dergelijke kennisgeving doorgaat de Website te gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Kijk regelmatig op deze pagina om u ervan te overtuigen dat u bekend bent met de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Gedragscode In verband met uw gebruik van de Website, verbindt u zich ertoe (gezamenlijk, de “Gedragscodes“):

 • andere bezoekers of leden niet te hinderen of te beletten de Website te gebruiken, inclusief, zonder beperking, door enig deel van de Website te “hacken” of anderszins aan te tasten;
 • de Website of Materialen (zoals hieronder gedefinieerd) niet voor onwettige doeleinden te gebruiken;
 • niet te beweren of te impliceren dat uitspraken die u doet door ons onderschreven worden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
 • (a) geen content of informatie te verzenden die onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op de intellectueel eigendomsrechten of andere rechten van ons of een derde; (b) geen materiële, niet-openbare informatie over ondernemingen te verzenden zonder daartoe gemachtigd te zijn; (c) geen handelsgeheimen van derden te verzenden; of (d) geen reclames, oproepen, kettingbrieven, pyramidespelen, beleggingskansen of andere ongevraagde commerciële uitingen (behalve voor zover uitdrukkelijk door ons toegestaan) te verzenden;
 • af te zien van spammen en flooding;
 • geen software of ander materiaal te verzenden dat virussen, wormen, Trojan Horses, gebreken, date bombs, time bombs of ander materiaal bevat dat destructief of schadelijk van aard is;
 • geen enkel deel van de Website te modificeren, aan te passen, in sublicentie te geven, te verkopen, te reverse engineeren, te decompileren of te demonteren, behalve indien en voor zover toegestaan onder toepasselijk recht;
 • geen kennisgevingen van auteursrecht, merkrecht of andere eigendomsrechten van de Website te verwijderen;
 • geen enkel deel van de Website te “framen” of te “mirroren” zonder voorafgaande schriftelijke machtiging;
 • niet naar pagina’s van of inhoud op de Website te linken behalve de URL http://www.feldentertainment.nl;
 • geen robots, spiders, offline readers, website search/retrieval applicaties of andere handmatige of automatische middelen of methodes te gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Website of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, te “data minen” of op welke wijze dan ook te reproduceren of te omzeilen. Onverminderd het bovenstaande verleent Feld de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming spiders te gebruiken om materialen van de website te kopiëren, uitsluitend om openbaar beschikbare indixeringen van de Materialen te maken, maar niet om caches of archieven van dergelijke Materialen te maken. Feld behoudt zich het recht voor deze uitzonderingen in te trekken, zowel in het algemeen als in specifieke gevallen;
 • geen informatie over Websitebezoekers of -leden te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming;
 • niets te doen dat onze infrastructuur onredelijk of buitensporig belast; of
 • niet meer dan 1000 pagina’s van de Website op te vragen binnen 24 uur, zij het alleen of in samenwerking met een groep personen.

Door de Website te gebruiken, verbindt u zich ertoe alle toepasselijke wetten, regelgeving en reglementen na te leven.

2. Eigendom en Gebruiksbeperkingen. De op of via de Website verstrekte informatie en materialen, inclusief gegevens, ontwerpen, graphics, afbeeldingen, foto’s, illustraties, audio- en videoclips, logo’s, iconen en links (gezamenlijk, de “Materialen“) zijn bedoeld om u op te hoogte te brengen en te informeren over de evenementen, locaties en andere op de Website aangeboden of beschreven producten en diensten. Mits u zich houdt aan de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, mag u slechts één (1) exemplaar van enig op de Website getoond Materiaal downloaden, en u mag dit gedownloade Materiaal uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken, op voorwaarde dat u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsaanduidingen erin behoudt. Feld kan niet garanderen dat er zich geen technische problemen voordoen bij het downloaden van het Materialen, noch dat de Materialen met succes gedownload worden. U dient zich ervan te onthouden onbevoegd Materialen te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden. U mag de Materialen bijvoorbeeld niet anderszins voor enig publiek of commercieel doel reproduceren, vertonen, in het openbaar uitvoeren of verspreiden. U mag geen enkel deel van de Website wijzigen of aanpassen, afgezien van wat redelijkerwijs nodig is om de Website voor het beoogde doel te gebruiken. Modificatie of gebruik van de Materialen voor andere doelen dan uitdrukkelijk gemachtigd door deze Gebruiksvoorwaarden vormt een inbreuk op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten en is streng verboden. 

De Website, inclusief alle software, databanken, eigendomsinformatie en Materialen (en intellectuele-eigendomsrechten en andere daaraan gerelateerde rechten) met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de keuze, volgorde en “look en feel” en ordening van zaken, is eigendom van en wordt door Feld in samenwerking met anderen op grond van contractuele regelingen geëxploiteerd, en zal eigendom blijven van Feld en haar licentiegevers en leveranciers. De Website is beschermd onder Nederlands, EU- en internationaal auteursrecht, merkenrecht en andere wetgeving, en u erkent dat deze rechten rechtsgeldig en afdwingbaar zijn. U erkent verder dat u geen eigendomsrecht of licentie verwerft door de Website of de Materialen te gebruiken.

De op de Website getoonde merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk: de “Merken“) zijn de geregistreerde en ongeregistreerde merken van Feld of haar gelieerde bedrijven, licentiegevers of leveranciers, en anderen. De door Feld of haar gelieerde bedrijven gehouden merken, al of niet geregistreerd, mogen niet gebruikt worden in verband met enig product of dienst dat niet door Feld aangeboden wordt, op een wijze die bij klanten waarschijnlijk tot verwarring leidt, of op een wijze die Feld in diskrediet brengt. Niets op de Website dient opgevat te worden als verlening, al of niet impliciet, van een licentie of recht om een Merk te gebruiken zonden uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feld, de licentieverleners of leveranciers van Feld, of de derde-eigenaar van een dergelijk Merk. Misbruik van Merken is verboden, en Feld zal haar intellectuele eigendomsrechten op dergelijke Merken agressief handhaven, inclusief door civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures.

 

3. Door Feld verstrekte informatie. Hoewel Feld ernaar streeft Materialen te verstrekken die zowel bruikbaar als correct zijn, is de aard van de gegevens en andere informatie op de Website regelmatig aan wijziging onderhevig. Bovendien zijn de feiten en omstandigheden in elke situatie anders. Dat wil zeggen dat, hoewel Feld ernaar streeft redelijke zorg te betrachten in het bijeenbrengen van de Materialen, het kan voorkomen dat de Materialen niet up-to-date, correct of volledig zijn.

Ook zijn delen van de Materialen op de Website afkomstig van derden. Opname van dergelijke informatie betekent geen instemming of goedkeuring ervan, en Feld wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid in verband met het bovenstaande af.

4. Links. De Website bevat links naar andere internet websites, waaronder gelieerde websites die al of niet eigendom van Feld zijn of door Feld geëxploiteerd worden. Feld heeft niet (alle) websites die naar de Website linken gecontroleerd, en Feld heeft geen controle over dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Feld niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, updates of wijzigingen aan dergelijke websites, of de privacy- of andere handelwijzen van dergelijke websites, en het feit dat Feld die links aanbiedt, houdt geen instemming of goedkeuring in voor materiaal op een website waarnaar wordt gelinkt. Feld verstrekt u deze links puur voor uw gemak. Daarom raden wij u sterk aan de gebruiksvoorwaarden en praktijken van websites waarnaar wordt gelinkt goed te bestuderen. Verder is het aan u voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de links die u selecteert of de software die u downloadt (vanaf de Website of andere sites) vrij is van virussen, wormen, Trojan Horses, gebreken, date bombs, time bombs of ander materiaal dat destructief of schadelijk van aard is.

U VERBINDT ZICH ERTOE DAT UW GEBRUIK VAN ANDERE INTERNET WEBSITES EN HULPBRONNEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INFORMATIE, GEGEVENS, RECLAME, PRODUCTEN, OF ANDERE MATERIALEN OP OF VERKRIJGBAAR VIA DERGELIJKE WEBSITES EN HULPBRONNEN, OP EIGEN RISICO GESCHIEDT EN ONDERWORPEN IS AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE WEBSITES EN HULPBRONNEN. 

5. Vorderingen wegens inbreuk op auteursrecht. De Nederlandse Auteurswet (de “Auteurswet”) biedt vorderingsrechten voor auteursrechthebbenden die menen dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten op grond van de Nederlandse auteurswet. Als u te goeder trouw meent dat door Feld gepresenteerde materialen uw auteursrecht schenden (bijvoorbeeld door Feld op een van onze fora geplaatste materialen), kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een verzoek sturen om het materiaal te verwijderen of het ontoegankelijk te maken. Het verzoek dient de volgende informatie te bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen uit naam van de houder van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt (of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Website in een enkele kennisgeving vervat zijn, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal dat inbreuk zou maken of onderwerp is van de inbreuk makende activiteit, en informatie die Feld redelijkerwijs nodig heeft om het materiaal op de Website te lokaliseren; (d) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien van toepassing) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat gebruik op de wijze waartoe de klacht strekt niet toegestaan is door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is en dat de klagende partij gemachtigd is op te treden voor de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk gemaakt zou zijn. Tevens, als u te goeder trouw meent dat Feld ten onrechte een procedure tegen u heeft ingesteld wegens inbreuk op auteursrecht, kunt u onder Nederlands recht die aanklacht aanvechten. 

Mededelingen met betrekking tot de Website moet u richten aan RINGLING BROS.- BARNUM AND BAILEY INTERNATIONAL, INC., t.a.v. Steven Armstrong, Pieter de Hoochstraat 18C, 1071 EE Amsterdam, of via e-mail aan [email protected]. Wij adviseren u juridisch advies in te winnen voordat u een klacht als bovenbedoeld indient.

6. Toegang door minderjarigen. Feld kan minderjarigen niet verbieden deze website te bezoeken. Feld moet erop vertrouwen dat ouders, voogden en anderen die toezicht uitoefenen over kinderen onder 18 jaar bepalen welke materialen geschikt zijn om door minderjarigen bekeken en/of gekocht te worden. Wij wijzen u er hierbij op dat er methodes voor ouderlijk toezicht (zoals computer hardware, software en filters) te koop zijn die u kunnen helpen toegang te beperken tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. Feld onderschrijft deze producten en diensten niet.  

7. Toegang van buiten Nederland. De Website is uitsluitend gericht op in Nederland verblijvende personen. Wij claimen niet dat op of via deze Website beschikbare Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Wie deze Website vanaf andere locaties bezoekt, doet dit op eigen initiatief en op eigen risico, en is verantwoordelijk voor naleving van plaatselijke wetgeving, indien en voor zover plaatselijke wetgeving van toepassing is.

Wij behouden ons het recht voor de beschikbaarheid van de Website en/of het ter beschikking stellen van een daarop beschreven dienst, programma, film of andere producten aan een persoon, binnen een geografisch gebied of rechtsgebied, te allen tijde en naar eigen inzicht te beperken, evenals de hoeveelheid van dergelijke diensten, programma’s, films en andere door ons aangeboden producten.

8Regels voor sweepstakes, prijsvragen en spelletjes. Naast de voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen sweepstakes, prijsvragen, spelletjes en dergelijke promoties (gezamenlijk: “Promoties“) die via de Website beschikbaar gesteld worden onderheving zijn aan specifieke reglementen die los staan van deze Overeenkomst. Door deel te nemen aan dergelijke Promoties, bent u onderworpen aan die reglementen, die kunnen afwijken van de in dit document omschreven voorwaarden. Feld raadt u aan specifieke reglementen die van toepassing zijn op bepaalde Promoties, waarnaar dergelijke Promoties een link bevatten, goed door te lezen en ons Privacybeleid te raadplegen dat, naast deze Overeenkomst, van toepassing is op alle informatie die u in verband met dergelijke activiteiten inzendt. Voor zover de bepalingen van dergelijke reglementen strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen de bepalingen van dergelijke reglementen van toepassing zijn op die bepaalde Promotie.

9. Afsluiten van de Website. Wij behouden ons het recht voor deze Website en elk onderdeel ervan met onmiddellijke ingang af te sluiten, te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder aanleiding en zonder kennisgeving. 

10. Disclaimers. DE WEBSITE, DE MATERIALEN OP DE WEBSITE, EN ALLE VIA DE SITE VERKREGEN PRODUCTEN OF DIENSTEN WORDEN “AS IS” BESCHIKBAAR GESTELD, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN FELD EN HAAR PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE MATERIALEN EN ALLE VIA DE SITE VERKREGEN PRODUCTEN OF DIENSTEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUK, CORRECTHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ALSMEDE ALLE GARANTIES DIE MOGELIJKERWIJS VOORTVLOEIEN UIT TUSSEN DE PARTIJEN GEBRUIKELIJKE SAMENWERKING, GEDRAG OF HANDELSPRAKTIJKEN. TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE; IN DAT GEVAL ZIJN DE HIERBOVEN BESCHREVEN UITZONDERINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. FELD EN HAAR PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN, VRIJ VAN FOUTEN OF VEILIG IS, NOCH DAT GEBREKEN GECORRIGEERD WORDEN OF DAT DE WEBSITE EN DE SERVER(S) WAAROP DE WEBSITE GEHOST WORDT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERWERVEN EN ONDERHOUDEN VAN ALLE TELEFOON-, COMPUTER HARDWARE EN ANDERE APPARATUUR DIE NODIG IS OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE WEBSITE, EN ALLE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN. U AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN UW VERTROUWEN EROP. GEEN ENKELE MENING, ADVIES OF VERKLARING VAN FELD OF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS, AGENTEN, LEDEN OF BEZOEKERS, GEUIT OP DEZE WEBSITE OF ELDERS, SCHEPT ENIGE GARANTIE. FELD GEEFT GEEN GARANTIES OF ONDERSTEUNING, EN AANVAARDT GEEN VERWANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE VIA DE WEBSITE OF VIA HYPERLINKS AANGEBODEN WORDEN, OF DIE AANGEDUID WORDEN DOOR BANNERS OF ANDERE RECLAME, EN FELD IS GEEN PARTIJ IN EN HOUDT OP GEEN ENKELE WIJZE TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE-AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS ALTIJD ALS U EEN PRODUCT OF DIENST AANSCHAFT VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U NAAR EIGEN INZICHT TE HANDELEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ALLE VIA DE WEBSITE TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.

De Website, Materialen en fora kunnen onjuistheden en fouten bevatten, of informatie of materialen die strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden (in het bijzonder de hierboven genoemde Gedragscode). Tevens kunnen derden zonder toestemming wijzigingen aanbrengen aan de Website of de Materialen. Hoewel wij de integriteit van de Website pogen te verzekeren, bieden wij geen garanties wat betreft de volledigheid of correctheid van de Website. Mocht zich een situatie voordoen waarin er twijfel rijst over de volledigheid of correctheid van de Website, neem dan contact met ons op via [email protected]met een beschrijving, indien mogelijk, van het materiaal dat gecontroleerd moet worden en de locatie (URL) waar dergelijk materiaal zich op de Website bevindt, evenals informatie over hoe wij contact met u kunnen opnemen. Wij zullen trachten uw vragen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te beantwoorden. Zie voor vorderingen wegens inbreuk de sectie “Vorderingen wegens inbreuk op auteursrecht” hierboven.

11. Aansprakelijkheidsbeperking. NOCH FELD NOCH HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS OF SPONSORS, NOCH ONZE OF HUN BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN OF ZULLEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK JEGENS U ZIJN VOOR INDIRECTE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF ANDERE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE WEGENS OMZETVERLIES, DATAVERLIES OF WINSTDERVING) OP GROND VAN ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE WEBSITE EN/OF OP DE WEBSITE OF EEN GELINKTE WEBSITE GEPLAATSTE MATERIALEN OF ENIG VIA DE WEBSITE AANGESCHAFT PRODUCT OF DIENST. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ERKENT U UITDRUKKELIJK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT FELD GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT VOOR (I) HET FEIT DAT EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE DE GEDRAGSCODES NIET NALEEFT, (II) PERSOONLIJKE VERWONDING OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT EEN CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, DIE HET GEVOLG ZIJNVAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE VORDERINGEN, VORDERINGSRECHTEN, VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, RECHTEN OF RECHTSMIDDELLEN, AL OF NIET VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID VAN FELD, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE DAAROP OPGESLAGEN PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE, (IV) STORING OF BEËINDIGING VAN VERZENDING NAAR OF VANAF ONZE WEBSITE, (V) FOUTEN, VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN HORSES, GEBREKEN, DATE BOMBS, TIME BOMBS OF ANDER MATERIAAL DAT DESTRUCTIEF VAN AARD IS DAT DOOR DERDEN NAAR OF VIA ONZE WEBSITE VERZONDEN WORDT EN/OF (VI) FOUTEN, VERGISSINGEN, ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN ENIG MATERIAAL, OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE GELEDEN WORDT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN GEPLAATSTE, GEËMAILDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR GESTELDE MATERIALEN. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL IN HET GEVAL VAN ONTEVREDENHEID MET DE WEBSITE OF DE MATERIALEN OF ENIGE GELINKTE WEBSITE IS TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE MATERIALEN, OF GELINKTE WEBSITE, AL NAAR GELANG VAN TOEPASSING. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FELD, EN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ALLE DOOR U GELEDEN SCHADE EN VERLIES EN VORDERINGSRECHTEN, OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS HET TOTALE DOOR U BETAALDE BEDRAG, INDIEN DAAR SPRAKE VAN IS, OM TOEGANG TOT DE WEBSITE TE KRIJGEN. Sommige jurisdicties staan uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade niet toe, dus de hierboven genoemde beperking is mogelijk niet op u van toepassing. De hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen tasten uw wettelijke rechten als consument niet aan. 

12. Schadeloosstelling. U verklaart hierbij dat u Feld, haar gelieerde bedrijven, licentiegevers, leveranciers, adverteerders en sponsors, en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, adviseurs, agenten en andere vertegenwoordigers, vrijwaart voor en verdedigt tegen alle vorderingen, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) en andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele overtreding van de hierboven genoemde Gedragscode; (b) elke beschuldiging dat inzendingen of andere materialen die u bij ons indient of naar de Website verzendt, inbreuk maken op de auteursrechten, merken, bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij schenden; en/of (c) uw activiteiten in verband met de Website.

13. Vragen. De Website wordt verzorgd door RINGLING BROS.- BARNUM AND BAILEY INTERNATIONAL, INC. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, neem dan contact met ons op via RINGLING BROS.- BARNUM AND BAILEY INTERNATIONAL, INC., t.a.v. Steven Armstrong, Pieter de Hoochstraat 18C, 1071 EE Amsterdam, or via e-mail aan [email protected]

14. Diversen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlandse recht, zonder de principes van conflictenrecht in acht te nemen en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de Sector Civiel van de rechtbank Amsterdam. Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of ongeldig te zijn of om welke reden dan ook niet afdwingbaar zijn, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en zal zij de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet aantasten. Geen afstand door een der partijen van een schending of niet-nakoming onder deze overeenkomst zal gelden als afstand van een daaraan voorafgaande of daarop volgende schending of niet-nakoming.